miljogeo-5

Miljögeoteknik

 

För oss är det viktigt att underlätta för våra kunder i hela processen. Från utredning av föroreningar, genomförandet av saneringar till dokumentation, anmälan och rapporter. 

Vårt team har tillsammans en bred erfarenhet av miljöteknik samt masshantering. Vi hjälper dig med allt från enskilda provtagningar till större projekt med omfattande marksaneringar inklusive myndighetskontakter, anmälningar och rapporter. Vi erbjuder även hjälp med egenkontrollprogram för verksamheter som innefattar löpande uppföljningar och kontroller. 

Ett urval av de tjänster vi kan erbjuda:

  • Miljötekniska markundersökningar
  • Egenkontrollprogram för verksamheter
  • EDD – utredning av föroreningar innan köp/försäljning av fastighet
  • Marksaneringar
  • Byggnadsinventering inför rivning
  • Miljökontroll vid saneringar
  • Myndighetskontakter 
  • Klassificering av förorenade massor och masshantering
  • Provtagningar av mark och vatten