...

Om oss

Bjäre Markkonsult är ett systerföretag till Bjäre Entreprenad och grundades i maj 2018. Bjäre Markkonsult utför främst uppdrag i Skåne och södra Halland.

Vårt team består av mätningstekniker, geotekniker och miljögeotekniker. Vi tar uppdrag från såväl privatpersoner som större byggföretag. Vi hjälper dig med allt från husutstakning av en villa till schaktbottenbesiktning inför grundläggning av flervåningshus.

Varje uppdrag genomförs med engagemang, vilja och noggrannhet. 

På Bjäre Markkonsult AB är vi övertygade om en sak – Bakom ett starkt varumärke står en stark organisation med gemensamma mål och kärnvärden som alla medarbetare känner till och vill leva upp till.

Läs med om oss och våra tjänster i vår broschyr.
Klicka på länken

Vision

Bjäre Markkonsult AB har en vision om att vara det självklara konsultbolaget att anlita inom mark- och byggprojekt. Vi ska vara nytänkande och kreativa samt enkla att ha och göra med. 

Vårt fokus ligger på service, flexibilitet och kundvänlighet tillsammans med kvalitet och noggrannhet.

Målbild
  • 100% nöjda kunder/beställare.
  • att alltid leverera hög kvalité enligt utlovad tidsplan.
  • att alla arbeten ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • att upprätthålla en god arbetsmiljö med hög säkerhet.
  • 100% motiverade medarbetare.
Affärsidé

Bjäre Markkonsult AB erbjuder en bredd av konsulttjänster inom mark- och byggprojekt. Vi erbjuder mätteknik, geoteknik och miljögeoteknik, allt under samma tak. Tillsammans med dig som kund tar vi fram den bästa lösningen efter ditt behov och med noggrannhet, flexibilitet och hög servicegrad tar vi oss igenom uppdraget. Vi står för kvalitet och ordning och reda

markkonsult-16
Kärnvärden

Våra tre kärnvärden är formade utifrån vår vision och hur väl vi lever upp till våra kärnvärden menar vi kommer att vara avgörande för hur vi kommer att lyckas i framtiden.

Ärliga: Ordet ärliga står för att vi på Bjäre Markkonsult AB alltid gör vårt bästa och är artiga och tillmötesgående mot beställare och övriga medarbetare. Vi är noga med att ha en tydlig kommunikation och har ett starkt engagemang att leverera enligt önskemål och tidsplan. 

Professionella: Ordet professionella betyder att vi på Bjäre Markkonsult AB i alla lägen agerar professionellt i så väl mötet med beställare och medarbetare som under utförandet/genomförandet av arbetet. Bjäre Markkonsult AB ska leverera yrkesskicklighet.

Hela och rena: Orden hela och rena står för att våra kläder, fordon, maskiner och redskap alltid ska vara hela och rena. Arbetsplatserna och våra bodar ska vara välstädade och genomsyras av ordning och reda. Ordning och reda på arbetsplatsen skapar dessutom en säker arbetsplats.

matning-2

Arbetsplatsen

 

Våra mål är högt ställda, absolut, men inte på något vis omöjliga att nå. På alla Bjäre Markkonsult ABs arbetsplatser gäller ordning och reda.

Arbetsmiljömål
  • Vi ska upprätthålla en bra, trygg och säker arbetsmiljö.
  • Vi ska inkludera arbetsmiljöarbetet i det vardagliga arbetet.
  • Våra mål är att fortsatt ha ett lågt antal sjukskrivningsdagar
Arbetsmiljö

Det är viktigt att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som förebygger risker och ohälsa. På Bjäre Markkonsult AB arbetar vi aktivt med arbetsmiljön och arbetsmiljöfrågor.

Trafiksäkerhet är viktigt

Bjäre Markkonsult arbetar för bästa trafiksäkerhet för både medarbetare och medtrafikanter.

Kvalitetspolicy

Bjäre Markkonsult AB´s mål är att i alla uppdrag uppnå rätt kvalitet. Rätt kvalitet för oss innebär att skapa värde (till och med mervärde) för såväl beställare som medarbetare och underentreprenörer.

Bjäre Markkonsult AB säkerställer rätt kvalitet genom vårt egenkontrollsystem som anpassas till respektive projekt. Alla avvikelser rapporteras i en avvikelserapport.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.