Om oss

 

Historia

 

Bjäre Markkonsult grundades i maj 2018 och har sitt kontor beläget i Ängelholm i nordvästra Skåne. Företaget är ett dotterbolag till Bjäre Entreprenad och utför samtliga mättekniska och geotekniska uppdrag för moderbolaget.

Varje projekt genomförs med engagemang, vilja och noggrannhet. Våra medarbetare tillsammans med samarbetspartners och leverantörer hjälper dig med allt från det mindre projekt hos privatpersoner till mångmiljonbyggen.

dsc_0964
Visionen

Vår vision är att vara de ledande mät- och geotekniska konsulterna med fokus på service, flexibilitet och kundvänlighet tillsammans med kvalitet och noggrannhet.

Affärsidén

Bjäre Markkonsult AB erbjuder mät- och geotekniska tjänster. Tillsammans med dig som kund tar vi fram den bästa lösningen efter ditt behov och med noggrannhet, flexibilitet och hög servicegrad tar vi oss igenom uppdraget. Vi står för kvalitet och ordning och reda genom hela processen.

Målbild
 • 100% nöjda kunder/beställare.
 • att alltid leverera hög kvalité enligt utlovad tidsplan.

 • att alla arbeten ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan.

 • att upprätthålla en god arbetsmiljö med hög säkerhet.

 • 100% motiverade medarbetare.

Arbetsplatsen

Våra mål är högt ställda, absolut, men inte på något vis omöjliga att nå. På alla Bjäre Markkonsult ABs arbetsplatser gäller ordning och reda. I våra arbetsbodar råder t ex skoförbud.

Arbetsmiljömål
 • Vi ska upprätthålla en bra, trygg och säker arbetsmiljö.
 • Vi ska inkludera arbetsmiljöarbetet i det vardagliga arbetet.
 • Våra mål är att fortsatt ha ett lågt antal sjukskrivningsdagar
Arbetsmiljö

Det är viktigt att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som förebygger risker och ohälsa. På Bjäre Markkonsult AB arbetar vi aktivt med arbetsmiljön och arbetsmiljöfrågor:

 • Vi driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, enligt arbetsmiljölagstiftningen.
 • Vi arbetar för att förebygga skador och ohälsa på våra arbetsplatser.
 • Vi har som mål att ständigt förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Ohälsa och skador ska inte uppkomma pga dåligt arbetsmiljöarbete.
 • Alkohol och droger är förbjudet under arbetstid (eller tider på dygnet då intag av droger kan påverka arbetet). Medicin som kan påverka arbetsmiljön och säkerhet ska anmälas till arbetsgivaren.
 • Befintliga och uppkommande risker ska dokumenteras och analyseras löpande för att förebygga olyckor. Åtgärder ska dokumenteras.
 • Arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i det vardagliga arbetet i samarbete med alla anställda och inhyrda medarbetare.
 • Skyddsombud och medarbetare som tilldelas arbetsmiljöuppgifter ska ges kunskap/utbildning så arbetet genomförs på ett professionellt sätt.
Kärnvärden

Våra tre kärnvärden är formade utifrån vår vision och hur väl vi lever upp till våra kärnvärden menar vi kommer att vara avgörande för hur vi kommer att lyckas i framtiden.

Ärliga: Ordet ärliga står för att vi på Bjäre Markkonsult AB alltid gör vårt bästa och är artiga och tillmötesgående mot beställare och övriga medarbetare. Vi är noga med att hålla utlovade tidsplaner och att alltid leverera i tid. Miljön är viktig och vi är noga med att hantera avfall på ett miljöriktig sätt.

Professionella: Ordet professionella betyder att vi på Bjäre Markkonsult AB i alla lägen agerar professionellt i så väl mötet med beställare och medarbetare som under utförandet/genomförandet av arbetet. Bjäre Markkonsult AB ska leverera yrkesskicklighet.

Hela och rena: Orden hela och rena står för att våra kläder, fordon, maskiner och redskap alltid ska vara hela och rena. Arbetsplatserna och våra bodar ska vara välstädade och genomsyras av ordning och reda. Ordning och reda på arbetsplatsen skapar dessutom en säker arbetsplats.

Kvalitetspolicy

Bjäre Markkonsult AB´s mål är att i alla uppdrag uppnå rätt kvalitet. Rätt kvalitet för oss innebär:

 • att gällande laga ska följas i alla entreprenader.
 • att leverera fullt ut enligt byggherrens beställning och förväntning.
 • att skapa värde (kanske till och med mervärde) för såväl beställare som medarbetare och underentreprenörer.

Bjäre Markkonsult AB säkerställer rätt kvalitet genom vårt egenkontrollsystem som anpassas till respektive entreprenad. Alla avvikelser rapporteras i en avvikelserapport.

Rapportering av avvikelser

Samtliga medarbetare och inhyrd personal är ansvariga för att regler och policys följs.

 • avvikelser från företagets regler och policys rapporteras direkt till närmaste chef/arbetsledare eller skyddsombud.
 • alla avvikelser ska analyseras för att Bjäre Markkonsult aktivt ska kunna arbeta med att förbättra framtida arbetsplatser/entreprenader.
Trafiksäkerhet är viktigt

Bjäre Markkonsult arbetar för bästa trafiksäkerhet för både medarbetare och medtrafikanter.

 • Alla trafiklagar ska följas.
 • Vi använder inte mobiltelefon utan handsfree vid färd.
 • Alkohol eller droger accepteras inte i samband med arbete. Inte heller mediciner som påverka säkerheten på arbetsplatser eller i trafiken.
 • Vi följer alltid hastighetsbegränsningar, regler för laster, lastsäkring och bältesanvändning.
 • Vi anpassar oss alltid efter rådande förutsättningar i trafiken och visar hänsyn till övriga trafikanter samt uppträder som goda förebilder i trafiken.
 • Alla våra fordon ska vara trafiksäkra, servade, hela och rena.
 • Vi följer dokumentet krishantering vid en olycka i trafiken.
 • Trafikpolicyn ska vara väl förankrad hos medarbetare och inhyrd personal.
 • Trafiksäkerheten följs upp och utvärderas vid personalmöten. Vid behov utförs åtgärder för förbättringar.

En handbok för anställda på Bjäre Markkonsult AB & Bjäre Entreprenad AB

För att underlätta arbetet har vi tagit fram en personalhandbok som ska ge vägledning och fungera som en uppslagsbok för både chefer och medarbetare. En enkel sammanfattning för att skapa tydlighet och berätta vad du som anställd kan förvänta dig av ledarskapet samt vilka förväntningar vi har på dig och ditt medarbetarskap. Du kan förutom praktisk information även ta del av vår vision, mål, affärsidé och vilka kärnvärden verksamheten vilar på.

På Bjäre Markkonsult AB är vi övertygade om en sak – Bakom ett starkt varumärke står en stark organisation med gemensamma mål och kärnvärden som alla medarbetare känner till och vill leva upp till.