...

GEOTEKNIK

Vi utför bl.a. geotekniska undersökningar, schaktbottenbesiktningar, packningskontroller och radonmätningar.

Vi hjälper både dig som privatperson samt fastighetsbolag och entreprenörer med geotekniska tjänster.
En geoteknisk undersökning talar om hur markförhållandena ser ut och kan ge viktig information inför en byggnation. Till exempel kan den tala om ifall det finns berg som behöver sprängas, hur mycket dränerande material som behöver köpas in och hur hög hållfasthet marken man tänkt bygga på har. 

  • Geoteknisk undersökning
  • Undersökningsrapport, MUR och PM
  • Provborrning 
  • Geotekniskt utlåtande
  • Schaktbottenbesiktning / grundbottenbesiktning
  • Packningskontroll / packningsprov
  • Grundvattenkontroll
  • Radonundersökning
geo_dec-1.1 (2)
miljogeo-22

Kontakta Elaine för mer information

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.